مواد آزمون تعیین سطح :
به 10 سوال در 10 دقیقه پاسخ دهید و نتیجه تعیین سطح خود را ملاحظه نمایید.
نکته: از شما خواهشمندیم تا به منظور داشتن تعیین سطحی مناسب با توانایی شما، از جواب دادن تصادفی و بدون داشتن دانش علمی خودداری نمایید.