نگارش تخصصی انواع نامه برای سفارتخانه ها و دانشگاه ها

نوع نامه نوع نامه به فارسی عادی ( 14 روزه ) فوری ( 7 روزه )
Statement of purpose - SOP
بیانیه هدف
600.000 تومان
800.000 تومان
Cover Letter - LOC
توضیح نامه
450.000 تومان
650.000 تومان
Resume - CV
رزومه
400.000 تومان
600.000 تومان
Letter of Recommendation -LOR
توصیه نامه
300.000 تومان
500.000 تومان
Letter of Motivation - LOM
انگیزه نامه
450.000 تومان
650.000 تومان
Official E-mail - OE
ایمیل اداری
50.000 تومان
50.000 تومان

جدول خدمات تخصصی ویرایش و تصحیح

نوع نامه نوع نامه به فارسی قیمت
Statement of purpose - SOP
بیانیه هدف
400.000 تومان
Cover Letter - LOC
توضیح نامه
300.000 تومان
Resume - CV
رزومه
300.000 تومان
Letter of Recommendation -LOR
توصیه نامه
250.000 تومان
Letter of Motivation - LOM
انگیزه نامه
300.000 تومان
Official E-mail - OE
ایمیل اداری
30.000 تومان